Statut SPŚM

ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim zwane dalej Stowarzyszeniem, którego akronim brzmi SPŚM, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz: szeroko rozumianej pomocy zwierzętom, a w szczególności świnkom morskim, prowadzenia akcji adopcyjnych świnek morskich, edukacji oraz przeciwdziałania w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności świnek morskich.

§ 6. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności na rzecz szeroko rozumianej pomocy zwierzętom, a w szczególności świnkom morskim. Stanowi ono narzędzie do realizacji określonych celów, nie jest celem samym w sobie.

§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.

§ 8. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także może wchodzić w skład federacji takich organizacji.

§ 9. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, legitymacji i odznak według zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

§ 10. Stowarzyszenie wykorzystuje Internet, tj. pocztę elektroniczną, forum dyskusyjne i stronę internetową, jako podstawową drogę komunikacji między członkami stowarzyszenia, jak i osobami zainteresowanymi.

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania

§ 11. Celami Stowarzyszenia są:

1. Dobroczynność.

1a. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a szczególności świnek morskich oraz ochrony ich praw.

2. Prowadzenie akcji adopcyjnych.

3. Propagowanie wiedzy o świnkach morskich oraz kształtowanie właściwej opieki.

4. Działanie na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt, a w szczególności świnek morskich.

5. Promowanie prawidłowej opieki nad świnkami morskimi.

6. Publikowanie materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad świnkami morskimi.

7. Przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności świnek morskich.

8. Działanie na rzecz zapobiegania niekontrolowanego rozmnażania świnek morskich w warunkach domowych.

§ 12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie akcji adopcyjnej świnek morskich.

2. Organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych przeprowadzanych w sferach: informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, wychowawczej i interwencyjnej oraz uczestniczenie w różnych imprezach masowych, których celem jest promowanie właściwej opieki nad zwierzętami w szczególności świnkami morskimi.

3. Interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt w szczególności świnek morskich, reagowanie na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń i czynny protest w ramach obowiązującego prawa oraz współpraca z innymi organizacjami przeciwdziałającymi takim zachowaniom.

4. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących wiedzy o świnkach morskich i właściwej opiece nad nimi.

5. Współpraca z placówkami naukowymi, lekarzami weterynarii i służbą weterynaryjną, producentami karm, innymi organizacjami oraz firmami na rzecz wypracowania i kształtowania standardów jakościowych dotyczących żywienia, usług weterynaryjnych, prawidłowej opieki na każdym etapie życia świnek morskich.

6. Organizowanie i promowanie akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia świnek morskich.

7. Prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego Stowarzyszenia.

8. Wspieranie schronisk dla zwierząt oraz wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek pieniędzy i darów na ich rzecz, oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań, a także dla działań Stowarzyszenia.

9. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

§ 12a. Działalność wskazana w § 12 Statutu pkt 1 – 9 stanowi działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

§ 13. Poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych świnek morskich Stowarzyszenie rozumie pośrednictwo w przekazywaniu niechcianych i porzuconych świnek morskich nowym opiekunom, stworzenie ośrodka adopcyjnego jako tymczasowej przechowalni oraz prowadzenie intensywnych działań zmierzających do znalezienia nowych opiekunów niechcianym świnkom morskim, określonych w szczegółowym odrębnym regulaminie adopcji ustanowionym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14. Poprzez działalność w sferze informacyjnej Stowarzyszenie rozumie:

1. Prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa.

2. Organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie.

3. Przekazywanie informacji mediom w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia i prawami dla niego istotnymi.

4. Tworzenie i rozprowadzanie wydawnictw papierowych i elektronicznych.

5. Organizowanie prelekcji, odczytów, konferencji, spotkań i sondaży publicznych.

6. Organizowanie stoisk na targach, festiwalach i innych imprezach publicznych.

7. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym prawem.

8. Przekazywanie treści zgodnych ze Statutem w ramach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.

9. Zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów dotyczących ochrony zwierząt i ekologii (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace artystyczne, filmy video, nagrania, wydawnictwa elektroniczne i inne) i udostępnianie ich zainteresowanym.

§ 15. Poprzez działalność w sferze edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, Stowarzyszenie rozumie:

1. Tworzenie i rozprowadzanie własnych broszur, ulotek, książek, a także materiałów elektronicznych rozprowadzanych przez Internet.

2. Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu wiedzy o świnkach morskich i prawidłowej opieki nad nimi.

3. Organizację i prowadzenie biblioteki i wypożyczalni materiałów na temat świnek morskich dostępnej członkom Stowarzyszenia.

4. Tworzenie materiałów edukacyjnych przy wykorzystaniu najnowocześniejszej techniki tj. materiałów interaktywnych, filmów DVD, stron internetowych itp.

5. Tworzenie banków informacji o działaniach społecznych, naukowych i gospodarczych dotyczących świnek morskich.

§ 16. Poprzez działalność kulturalną Stowarzyszenie rozumie:

1. Organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, happeningi, aukcje dzieł sztuki i innych przedmiotów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Patronat nad wydarzeniami kulturalnymi istotnymi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Wspieranie i opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi i twórcami wykazującymi postawę humanitarną wobec zwierząt w szczególności tych twórców, których prace przedstawiają pozytywny wizerunek świnek morskich.

§ 17. Poprzez działalność interwencyjną Stowarzyszenie rozumie:

1. Organizowanie i szkolenie siatki inspektorów na terenie całego kraju, działających wyłącznie za zgodą władz Stowarzyszenia i w ramach ustalonych przez Zarząd, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Dokonywanie przez inspektorów, w zgodzie z obowiązującym prawem, w porozumieniu i za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, interwencji i inspekcji w miejscach, gdzie naruszane są prawa zwierząt w szczególności świnek morskich oraz zasady humanitarnego postępowania wobec nich.

3. Współpraca z mediami w zakresie informowania o takich przypadkach i przekazywania oświadczeń.

4. Współpraca z innymi organizacjami w zakresie przekazywania informacji dotyczących łamania praw zwierząt.

5. Organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów, demonstracji i innych form zgodnych z obowiązującym prawem.

6. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom.

7. Dokumentowanie przypadków naruszania praw zwierząt w szczególności świnek morskich.

8. Współpraca z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w przypadkach zgodnych z celami Stowarzyszenia, udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w zakresie ochrony zwierząt.

9. Występowanie do właściwych władz oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego łamania ustawy o ochronie zwierząt.

§ 18. Poprzez współpracę z lekarzami weterynarii Stowarzyszenia rozumie:

1. Prowadzenie odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu zdrowia i prawidłowej opieki nad świnkami morskimi.

2. Rekomendowanie jednostek weterynaryjnych i weterynarzy specjalizujących się w chorobach świnek morskich.

3. Prowadzenie internetowych porad weterynaryjnych przez zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lekarzy weterynarii.

4. Wypracowanie i kształtowanie standardów jakościowych dotyczących opieki weterynaryjnej nad świnkami morskimi.

ROZDZIAŁ III - Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 19. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

3. Członków honorowych.

§ 20. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.

§ 21. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 22. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat może należeć do Stowarzyszenia i ma pełne prawa członkowskie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych, z tym, że w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 23. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, na podstawie, których Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału w ciągu 30 dni wydaje decyzje o przyznaniu członkostwa, informuje o swej decyzji osobę zainteresowaną i oczekuje uiszczenia opłaty wpisowego oraz składki członkowskiej na rok z góry w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

§ 24. Każdy członek powinien aktywnie brać udział w dyskusjach i głosowaniach. Uchylenie się od głosowania jest równoznaczne z akceptacją wyników głosowania. Członek Stowarzyszenia niemogący uczestniczyć w głosowaniu może upoważnić pisemnie pełnoletnią osobę trzecią do oddania głosu w jego imieniu.

§ 25. Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

§ 26. Członkowie założyciele stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.

§ 27.Członkowie wspierający działają w formie wolontariatu. Zostają powołani na podstawie decyzji Zarządu. Nie mają prawa głosu, jednak w swoich działaniach mogą powoływać się na Stowarzyszenie. Deklarują stałą lub czasową pomoc. Osoby te muszą działać zgodnie z zasadami statutu Stowarzyszenia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia potrzebna jest pisemna zgoda opiekunów ustawowych.

§ 28. Członkiem wspierającym, na podstawie decyzji Zarządu, może zostać:

a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa bądź zagraniczna, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

b) każda osoba prawna, krajowa bądź zagraniczna, która zadeklarowała pisemnie stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia,

c) każda niepełnoletnia osoba fizyczna, krajowa bądź zagraniczna, która posiada pisemną zgodę opiekunów ustawowych.

§ 29. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele, dla których powołane jest Stowarzyszenie.

§ 30. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub jego idei.

§ 31. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2. Korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.

3. Udziału we wszelakich formach działalności Stowarzyszenia.

4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

5. Rekomendacji nowych członków zwyczajnych i honorowych.

6. Wnioskowania o utworzenie oddziału.

7. Potwierdzania przynależności do Stowarzyszenia przez okazywanie legitymacji i odznak Stowarzyszenia.

§ 32. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

4. Służenia pomocą członkom Stowarzyszenia.

§ 33. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający mają obowiązek regularnego opłacania składek.

§ 34. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 35. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 36. Członkostwo wygasa na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Skreślenia z ewidencji członków z powodu nieopłacenia rocznej składki członkowskiej lub od ponad pół roku braku kontaktu, aktywności i zaangażowania w życie Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału po wysłaniu dwóch comiesięcznych upomnień, na które członek nie odpowiedział w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniego.

3. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek, co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4. Śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 37. Z ustaniem członkostwa wiąże się obowiązek złożenia legitymacji oraz odznak Stowarzyszenia, a także powierzonego majątku Stowarzyszenia.

§ 38. Z ustaniem członkostwa nie wiąże się zwrot części czy całości wpłaconych składek.

§ 39. Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia

§ 40. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 41. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 42. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków poprzez forum dyskusyjne Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 43. Jeżeli w podanym terminie na zwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Dopuszcza się podanie drugiego terminu Walnego Zebrania Członków przy zwoływaniu pierwszego terminu Walnego Zebrania i powiadomienie członków Stowarzyszenia łącznie o pierwszym i drugim terminie Walnego Zebrania.

§ 44. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Zarząd ma 14 dni, od otrzymania wniosku, na zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Jeżeli pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Walnego Zebrania, może je zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 45. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez forum dyskusyjne Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 46. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie przy udziale, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie i opowiedziała się wymagana w statucie liczba członków uczestniczących w Walnym Zebraniu. Głosowanie jest jawne, ale jeżeli przedmiotem głosowania jest odwołanie Prezesa, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej to istnieje możliwość zmiany na głosowanie tajne na wniosek jednego członka. Dopuszcza się udział i możliwość głosowania w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo pisemne do udziału w Walnym Zebraniu i głosowania. Każdy członek uprawniony do głosowania ma jeden głos.

§ 47. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych w drugim terminie oraz obecności co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa oraz co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Dopuszcza się uczestniczenie w głosowaniu takich uchwał przez udzielenie w formie pisemnej innemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pełnomocnictwa do ich głosowania.

§ 48. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.

2. Wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7. Uchwalanie zmian statutu.

8. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 49. Z posiedzeń Walnego Zgromadzenia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zakończonych podjęciem uchwały sporządza się protokół zawierający pełną treść podjętej uchwały ze stwierdzeniem jej zgodności ze statutem.

§ 50. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 51. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 52. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.

§ 53. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa ds. adopcyjnych i Wiceprezesa ds. finansowych.

§ 54. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 54a. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 55. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie.

§ 56. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Zarząd może dokooptować nowego członka Zarządu spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi ten wybór lub wybierze inną osobę na członka Zarządu. Jednakże liczba członków powołana w tym trybie nie może przekroczyć 1 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 57. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby spośród lub spoza Stowarzyszenia.

§ 58. Zarząd może zasięgać opinii członków Stowarzyszenia przez wykorzystanie forum dyskusyjnego Stowarzyszenia tj. poprzez ankiety i głosowania niewiążące swym wynikiem późniejszych decyzji Zarządu.

§ 59. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji Uchwałą Walnego Zgromadzenia, w szczególności z powodu nienależytego wykonywania obowiązków, bądź z powodu złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 60. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.

3. Sporządzanie rocznych planów pracy i planowanie budżetu.

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

7. Przyjmowanie i skreślanie członków.

8. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

9. Nadzorowanie pracy w oddziałach terenowych Stowarzyszenia.

10. Ustalanie kierunku współpracy z członkami wspierającymi i członkami honorowymi.

11. Ustalanie zawartości strony internetowej Stowarzyszenia, administrowanie forum dyskusyjnym oraz działami organizacji na forum dyskusyjnym lub wyznaczaniem osób za nie odpowiedzialnych.

12. Zapewnienie sprawnej komunikacji między członkami Stowarzyszenia poprzez własne forum Internetowe Stowarzyszenia.

13. Utrzymanie domeny www.swinkimorskie.eu przez cały okres działalności Stowarzyszenia.

§ 61. Reprezentację Stowarzyszenia wykonuje we wszystkich sprawach Prezes Zarządu. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli upoważniony jest Prezes, jak i Wiceprezes. O sprawach majątkowych decyduje samodzielnie Prezes, jak i Wiceprezes. Jednakże powyżej kwoty 2000 zł decyduje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 62. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami Zarządu,

2. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

3. nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

§ 63. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.

§ 64. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.

§ 65. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna może dokooptować nowego członka Komisji Rewizyjnej spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi ten wybór lub wybierze inną osobę na członka Komisji Rewizyjnej. Jednakże liczba członków powołana w tym trybie nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 66. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków Komisji w tym Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Komisji.

§ 67. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej nie rzadziej niż raz w roku.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 68. W przypadku zaistnienia sporu wewnątrz Stowarzyszenia, Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną na pisemny wniosek jednego członka Stowarzyszenia, mają obowiązek powołania Sądu Koleżeńskiego składającego się z 3 osób spoza Zarządu i spoza Komisji Rewizyjnej niebędących stronami w sporze, który w okresie 2 tygodni, dokładając wszelkiej staranności i nie podlegając wpływom osób trzecich, dokona rozpatrzenia sprawy, a wnioski przedstawi do wiadomości członków Stowarzyszenia, po czym dokona samorozwiązania. Strony sporu powinny zastosować się do opinii Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ V - Oddziały Stowarzyszenia

§ 69. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.

§ 70. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

§ 71. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału, powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd bada i ocenia wniosek, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub odmowie utworzenia oddziału.

§ 72. W uchwale o utworzeniu oddziału Zarząd ustala nazwę oddziału. Oddział używa nazwy utworzonej według wzoru: Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim Oddział w (Nazwa), w skrócie SPŚM Oddział w (Nazwa), gdzie (Nazwa) jest nazwą miejscowości lub województwa, w którym tworzony jest oddział. Oddziały regionalne mogą używać pieczęci z nazwą oddziału.

§ 73. Struktura organizacyjna Oddziału:

1) Władze oddziału to:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału,

b. Zarząd Oddziału,

c. Komisja Rewizyjna.

2) Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3) Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata.

4) W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 74. Walne Zebranie Członków Oddziału:

1) Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2) Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.

Zarząd ma 14 dni, od otrzymania wniosku, na zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Jeżeli pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Walnego Zebrania, może je zwołać Komisja Rewizyjna.

4) Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:

a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

b. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,

c. udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,

d. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

f. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§ 75. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:

1) Zarząd Oddziału składać się może z min. 3 członków, spośród których wybiera się prezesa i skarbnika.

2) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3) Kompetencje Zarządu Oddziału to:

a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

e. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 76. Komisja Rewizyjna Oddziału:

1) Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2) Komisja Rewizyjna składać się może z min. 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3) Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału.

§ 77. Oddział realizuje cele statutowe Stowarzyszenia z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

§ 78. Członkami oddziału są wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze jego działalności.

§ 79. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

§ 80. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

1. Zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok.

2. Złożenia przez minimum trzech członków zwyczajnych należących do oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału, gdy Zarząd uzna wniosek za zasadny.

3. Podejmowania przez oddział działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i gospodarka finansowa

§ 81. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:

1. Opłat wpisowych i składek członkowskich.

2. Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

3. Dotacji, ofiarności publicznej i subwencji.

4. Dochodów ze zbiórek, aukcji i przetargów

§ 82. Wysokość opłaty wpisowego i składek członkowskich jest ustalana przez Walne Zebranie Członków. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 83. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.

§ 84. Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.

§ 85. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 86. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 87. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych danych „osobami bliskimi.”

§ 88. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 88a „Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.”

§ 89. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

ROZDZIAŁ VII - Postanowienia końcowe

§ 90. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele, które muszą być tożsame bądź zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 91. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto w dniu 19 maja 2018 r. w Chorzowie.