Regulamin adopcji wirtualnej

1. Adopcja wirtualna oznacza darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim. Pieniądze z wpłat będą przeznaczone na potrzeby adoptowanej wirtualnie świnki: karma, ściółka, leczenie, witaminy.

2. Adopcja wirtualna nie ma nic wspólnego z kupnem – sprzedażą.

3. Miesięczna wpłata tytułem wirtualnej adopcji oznaczana jest w 4 pułapach tzw. gwiazdkach. Minimalna kwota to 30 zł (brązowa gwiazdka), 60 zł (srebrna gwiazdka), 90 zł (złota gwiazdka). Platynową gwiazdkę przyznaje się opiekunowi, których wpłata jest wyższa niż 90 zł, oraz najwyższa z pośród pozostałych wpłat na rzecz danej świnki. Dla instytucji oraz osób prowadzący działalność gospodarczą minimalna wpłata tytułem wirtualnej adopcji to 150 zł.

4. Podejmując się wirtualnej opieki nad wybranym zwierzęciem, opiekun wirtualny zobowiązuje się do regularnych comiesięcznych wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.

5. Jedno zwierzę może zostać adoptowane wirtualnie przez więcej niż jedną osobę.

6. Wirtualną opieką objąć można dowolną ilość świnek.

7. Istnieje możliwość wirtualnej adopcji przez grupę osób (np. przez jednostkę szkolną, sklepy) – na odrębnych zasadach.

8. Wirtualnym opiekunem może zostać tylko osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia posiadająca zgodę opiekunów na wirtualną adopcję świnki. W przypadku osób niepełnoletnich należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, email, telefon) opiekuna.

9. Z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim pierwszej wpłaty od opiekuna wirtualnego tytułem adopcji wirtualnej, w ogłoszeniu adopcyjnym na stronie internetowej Stowarzyszenia zostanie umieszczony nick lub imię i nazwisko lub imię oraz miejscowość osoby adoptującej wirtualnie świnkę. Dane będą widoczne, dopóki wirtualny opiekun będzie dokonywał wpłat.

10. Opiekun wirtualny ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z adopcji wirtualnej bez podania przyczyn.

11. W przypadku rezygnacji z wirtualnej opieki nad zwierzęciem, opiekun wirtualny zobowiązany jest do poinformowania Stowarzyszenia o fakcie rezygnacji.

12. Nieuiszczenie przez opiekuna wirtualnego wpłaty tytułem wirtualnej adopcji danego zwierzęcia przez miesiąc od ostatniego przelewu, przy jednoczesnym braku informacji od opiekuna wirtualnego o rezygnacji z adopcji wirtualnej, będzie traktowane jako rezygnacja z adopcji wirtualnej.

13. W przypadku śmierci świnki adopcja wirtualna traci ważność, a Stowarzyszenie w ciągu 2 tygodni od daty śmierci zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wirtualnego opiekuna.

14. Stowarzyszenie nie zwraca pieniędzy wpłaconych na rzecz wirtualnej adopcji świnki. W przypadku wpłaty na świnkę, która w ciągu miesiąca umrze lub zostanie adoptowana, Stowarzyszenie może zaproponować w ramach tej wpłaty inną świnkę do adopcji wirtualnej lub przesunąć pieniądze na rzecz innej, potrzebującej świnki. W przypadku, kiedy wpłaty na daną świnkę są większe od potrzeb, Stowarzyszenie może przeznaczyć pieniądze na inne cele.